wtorek, 26/9/2023 | 5:56 CEST
You are here:  / Blog / Walka ideologiczna

Walka ideologiczna

post by related

related post

Ponieważ w niniejszym opracowaniu używamy terminu ?walka ideologiczna” i rozważamy jej miejsce w pokojowo współistniejącym świecie, kilka słów należałoby poświęcić temu terminowi. Pojęcie walki ideologicznej jest często nadużywane i budzi dużo nieporozumień, zwłaszcza na Zachodzie. Pojęcie to budzi także dużo obaw i nierzadko utożsamiane jest z faktyczną walką, niezgodną z głoszonymi przez nas zasadami pokojowego współistnienia. Tego rodzaju postawy wynikają częściowo z ideologicznych słabości państw kapitalistycznych, częściowo z dążenia przez te państwa do rozbrojenia ideologicznego państw socjalistycznych, częściowo zaś ? ze zwykłego niezrozumienia tego, czym jest walka ideologiczna we współczesnym świecie. Walka ideologiczna jest ścieraniem się ideałów, poglądów i kryteriów ocen różnych aspektów przeszłości i teraźniejszości. Jak zauważa J. Nikołajew, walka ideologiczna znajduje swój wyraz w wyjaśnieniu przez obie strony istoty i charakteru swego systemu społecznego, swego światopoglądu, swego stylu życia. Wszędzie tam, gdzie ludzie myślą, formułują i systematyzują poglądy ? nieniknienie dochodzi do ścierania się różnych idei i celów. Jeżeli przeniesiemy to na płaszczyznę dwóch systemów, socjalistycznego i kapitalistycznego, które są przecież różne ? jeżeli nie przeciwstawne ? to naturalne dążenie do wykazania wyższości jednego nad drugim nie jest niczym innym jak właśnie walką ideologiczną. Walka ideologiczna jest więc zjawiskiem naturalnym i będzie towarzyszyć kapitalizmowi i socjalizmowi dopóty, dopóki obydwa systemy będą współistnieć ze sobą.